ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Μέλη – Εγγραφή Μελών – Δικαιώματα και υποχρεώσεις των
Άρθρο 4

..................................................................................................................

7. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) και η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι αρμόδια όργανα για την επιβολή ποινών στα μέλη του Συνδέσμου ανάλογα με το παράπτωμα του μέλους. Τα παραπτώματα για τα οποία επιβάλλονται ποινές στα μέλη είναι τα εξής:
     α) Ανέντιμη διαγωγή ή ανάρμοστη συμπεριφορά που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους και το λειτούργημα του Κριτή.
     β) Ηθελημένη από το μέλος παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού ή του εσωτερικού Κανονισμού του Συνδέσμου.
     γ) Συμπεριφορά του μέλους αντίθετη με τα συμφέροντα και τη φήμη του Συνδέσμου.
     δ) Αντίδραση του μέλους στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συνδέσμου ή δημιουργία από αυτό προσκομμάτων ή εναντίωσή του στις νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Συνδέσμου.

Τα μέλη παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο:
    α) Μετά από έγγραφη αιτιολογημένη καταγγελία προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σχετική απόφαση αυτού.
    β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η καταγγελία και η απόφαση πρέπει να κοινοποιούνται έγγραφα από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ...........................................................................
  Οι ποινές που επιβάλλονται στα μέλη ορίζονται ανάλογα με το παράπτωμα και τις περιστάσεις υπό τις οποίες έγινε αυτό και είναι:
   (1) Έγγραφη παρατήρηση.
   (2) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη.
   (3) Πρόσκαιρος αποκλεισμός μέχρι έξι (6) μήνες από κάθε δραστηριότητα του Συνδέσμου.
   (4) Πρόσκαιρος αποκλεισμός από έξι (6) μήνες έως δύο (2) χρόνια από κάθε δραστηριότητα του Συνδέσμου.
   (5) Οριστική διαγραφή από το Μητρώα του Συνδέσμου.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να επιβάλλει τις αναφερόμενες (1) (2), (3) και (4) ποινές ενώ για την ποινή (5) της διαγραφής, αρμόδια να την επιβάλλει είναι μόνον η Γενική Συνέλευση των μελών με αιτιολογημένη απόφασή της, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ............


     
  << κεντρική σελίδα ^
αρχή
σελίδας